header image
Home
เกี่ยวกับศูนย์

        ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการภายในคณะประมง มีพันธกิจในการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์น้ำ (ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม) บริการวิชาการวิเคราะห์คุณภาพ(ทดสอบเปอร์เซนต์ฟักไข่อาร์ทีเมีย วิเคราะห์โภชนะอาหารสัตว์ วิเคราห์คุณภาพน้ำ) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

 

Image