header image
Home arrow เกี่ยวกับศูนย์
เกี่ยวกับศูนย์

        ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการภายในคณะประมง มีพันธกิจในการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์น้ำ (ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม) บริการวิชาการวิเคราะห์คุณภาพ(ทดสอบเปอร์เซนต์ฟักไข่อาร์ทีเมีย วิเคราะห์โภชนะอาหารสัตว์ วิเคราห์คุณภาพน้ำ) เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

 

Image

 

โครงสร้างการบริหารงานภายใน

             

 คณบดีคณะประมง

 

 

 

             

 

 

 

             

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

 

 

 

             

 

 

 

             

ผอ.ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

---

กรรมการประจำศูนย์ฯ

                

  

งานธุรการ  

 

งานบริการวิชาการ
และ
ศูนย์ข้อมูล

 

 

   

งานวิจัย

 

งานฝึกอบรม/
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

-----------------
งานสนับสนุน

การเรียนการสอน

 

งานตรวจสอบ
และ
ควบคุมคุณภาพ

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

- งานธุรการ/
   สารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานพิมพ์และ
   บันทึกข้อมูล
- งานการเงิน
   และพัสดุ
- งานอาคาร
  สถานที่และ
  ประสานงาน/
  อำนวยความ
  สะดวกเพื่อ
  สนับสนุน
ภารกิจด้านต่างๆ
  ของหน่วยงาน


 

 

 

- จัดทำเอกสารทาง
   วิชาการเพื่อเผยแพร่
    ความรู้ ผลงานวิจัย  
   และบทความทาง  
   วิชาการด้านอาหาร
   สัตว์น้ำและสาขาวิชา 
   ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาแนะนำ
   เกี่ยวกับอาหารสัตว์
  น้ำแก่เกษตรกร ผู้
  ประกอบอาชีพเพาะ
  เลี้ยงสัตว์น้ำ นิสิต
  นักศึกษา และผู้สนใจ
- จัดโครงการบริการ
  ทางวิชาการในรูปแบบ 
  อื่น ๆ  เช่น  การจัด
  แสดงนิทรรศการ  
  และให้ความร่วมมือ
  โครงการพัฒนา
  วิชาการ

 

- งานวิจัยประยุกต์ทาง
   ด้านโภชนะศาสตร์
   ของอาหารสัตว์น้ำ
- งานวิจัยเกี่ยวกับ
   อาหารมีชีวิต เพื่อ
   อนุบาลลูกสัตว์น้ำ
- งานวิจัยเกี่ยวกับ
   อาหารเสริมเพื่อปรับ
   ปรุงคุณภาพอาหาร
   สัตว์น้ำ
- งานวิจัยในสาขาวิชา
   ที่เกี่ยวข้อง

 

-  ให้บริการถ่ายทอด
    เทคโนโลยีและฝึก
    อบรมด้านการผลิต
    อาหารสัตว์น้ำ
-  สนับสนุนการเรียน
   การสอนและงานวิจัย
   ของนิสิตระดับ
   ปริญญาตรี/บัณฑิต 
   ศึกษาและนักวิจัยของ
   คณะประมง
  
  

 

 

-  ให้บริการตรวจวิเคราะห์
    องค์ประกอบของวัตถุดิบ
    อาหารสำเร็จรูปและ
    ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำ
    ได้แก่ โปรตีน ไขมัน
   เถ้า เยื่อใย ความชื้น และ
    กรดไขมัน
-  ให้บริการทดสอบ
    วิเคราะห์อัตราการ
    เพาะฟักไข่อาร์ทีเมีย
    ความชื้น และวัดขนาด
    ไข่อาร์ทีเมีย
-  ให้บริการวิเคราะห์
    คุณภาพน้ำ
-  ให้บริการตรวจวิเคราะห์
    การสูญเสียโภชนะจาก

    อาหารในน้ำ